Coastal work Katwijk wins Rijnlandse Architecture Prize and the ESPA AWARD

15147-22-710x473-Katwijk

Het project Kustwerk Katwijk heeft de Rijnlandse Architectuurprijs en de ESPA AWARD gewonnen.

Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp en de ruimtelijke ordening van de ondergrondse parkeergarage, welke een essentieel deel van het project Kustwerk Katwijk is.

De kust van Katwijk is onderdeel van het nationale Nederlandse waterbeschermingssysteem. De bescherming, zoals dit was vóór de oplevering van het project, moest dringend versterkt worden. Daarnaast omvat het project ook de realisatie van een ondergrondse parkeergarage en de verbreding en inrichting van het lokale duinlandschap.

Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht om het architectonisch ontwerp om te zetten in haalbare ambitie richtlijnen, die vervolgens werden gebruikt door de opdrachtgever om zijn UAV-GC contract voor de parkeergarage te schrijven, maar ook om de kwaliteit van het werk te controleren tijdens de bouw.

Natuurlijk opgenomen in het landschap
Het architectonisch ontwerp van de ondergrondse parkeergarage verbreed, en gaat op in, het ontwerp van de openbare ruimte erboven. De garage, 500 meter lang en met 663 parkeerplaatsen, ligt onder het duinlandschap ontworpen door OKRA landschapsarchitecten. Het duinlandschap is het overheersende natuurlijke element in het gebied. De ingangen van de parkeergarage, voor mensen en motorvoertuigen, worden vakkundig geïntegreerd in de zandige duinen om het belang van de duinen als waterbeschermingssysteem te respecteren.

Met inachtneming van het landschap erboven integreert het ontwerp van de parkeergarage ook de lokale uitstraling van Katwijk aan Zee in haar architectuur door bij de afwerking van het interieur gebruik te maken van materialen en kleuren die typerend zijn voor de omgeving. De kleuren en materialen helpen de bezoekers zich oriënteren, zodat ze gemakkelijk hun weg kunnen vinden naar het plaatselijke strand en het stadscentrum.

Over het project
Gedurende het project hebben de Gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap Rijnland nauw samengewerkt met een groot aantal partijen waaronder Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat met betrekking tot de financiële aspecten van de projecten, en voor het ontwerp met betrekking tot de contracten en de ruimtelijke ordening met ARCADIS, OKRA Landscape Architects, Royal HaskoningDHV en WB de Ruimte.

De aannemer van het project is de combinatie Ballast Nedam-Rohde Nielsen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beide partijen was het mogelijk om tegelijkertijd te bouwen aan de kustbescherming en de ondergrondse parkeergarage en te werken aan de landschapsvormgeving van de duinen. Dit is een unieke en innovatieve manier van werken binnen het project. Het onlangs gebouwde kustgebied zet Katwijk letterlijk op de kaart als een aantrekkelijk kustgebied voor zowel toeristen als de lokale bevolking.

The project Coastal Work Katwijk has been awarded the Rijnlandse Architecture prize and the ESPA AWARD.

Royal HaskoningDHV is responsible for the architectural design and spatial arrangement of the underground car park, which is a critical portion of the Coastal Work Katwijk project.

The coast of Katwijk is part of the national Dutch water protection system, consisting primarily of a network of dunes and dikes. The dikes in Katwijk, as they were before the completion of the project, desperately needed to be strengthened however. In addition to this, the project involved the realization of an underground car park and the widening and arranging of the local dune landscape.

Royal HaskoningDHV was commissioned to convert the architectural design into feasible ambition guidelines, which were subsequently used by the client to write his UAV-GC contract for the car park, as well as to control quality of work during construction.

Assimilation into the landscape
The architectural design of the underground car park extends, and elaborates upon, the design of the public space above it. The garage, being 500 meters long and housing 663 parking spaces, lies under a dune landscape designed by OKRA landscape architects. The dune landscape is the dominant natural element in the area. The entrances to the car park, for both pedestrians and vehicles, are thus skillfully integrated into the sandy dunes in order to respect the importance of the dunes as a water protection system.

While respecting the landscape above, the design of the car park also integrates the local look and feel of Katwijk aan Zee in its architecture by using materials and colours in the interior finish that are typical for that area. The colours and materials help visitors orientate themselves and help them find their way to the local beach and town centre.

About the project
During the course of the project the municipality of Katwijk and the Rijnland Water Board worked closely with numerous parties, including the Province of Zuid-Holland and the Ministry of Infrastructure and the Environment with regard to the financial aspects of the projects. Close collaboration with ARCADIS, OKRA Landscape Architects, Royal HaskoningDHV and WB de Ruimte, was also crucial with regard to the contracts and spatial planning.

The contractor of the project is the combination Ballast Nedam-Rohde Nielsen. Thanks to close collaboration between these two parties it was possible to simultaneously construct the coastal protection and the underground parking while landscaping the dunes. This was a unique and innovative work method within the project. The newly built coastal area literally puts Katwijk on the map as an attractive coastal region for both tourists and locals.

View this project >
Richard van den Brule

Richard van den Brule MSc

Architect BNA | Head of Architectural Department Indonesia

T +62 21 750 4605 | M +62 813 1810 6096 | E richard.van.den.brule@rhdhv.com